Πολιτική ακύρωσης

Δικαίωμα υπαναχώρησης
Οι προσφορές μας ισχύουν αποκλειστικά για εμπορικούς πελάτες. Οι προσφορές δεν ισχύουν για ιδιώτες / τελικούς καταναλωτές, έτσι ώστε ο νόμος περί πωλήσεων εξ αποστάσεως με το δικαίωμα επιστροφής 14 ημερών να αποκλείεται για τις παραγγελίες.

Δεν θα εκτελούνται παραγγελίες από ιδιώτες / τελικούς καταναλωτές. Μπορούμε να επεξεργαστούμε την παραγγελία σας μόνο μετά την παραλαβή της εμπορικής απόδειξης. Αποδέχεστε έτσι τους γενικούς μας όρους και προϋποθέσεις.

Όλες οι τιμές είναι καθαρές τιμές σε ευρώ συν ΦΠΑ και συν έξοδα αποστολής.

Δείγμα εντύπου ακύρωσης
(Εάν επιθυμείτε να ανακαλέσετε τη σύμβαση, παρακαλούμε συμπληρώστε και επιστρέψτε το παρόν έντυπο).
-
To :

Mecosmeo
Παντελής Εξάρχου
Raiffeisenstr. 2 / D2
63110 Rodgau
-
Ανακαλώ (*) τη σύμβαση που έχω/έχουμε συνάψει (*) για την αγορά των ακόλουθων αγαθών (*)/την παροχή της ακόλουθης υπηρεσίας (*)
-
Παραγγέλθηκε στις (*)/παραλήφθηκε στις (*)
-
Ονοματεπώνυμο του/των καταναλωτή(-ών)
-
Διεύθυνση του καταναλωτή (των καταναλωτών)
-
Υπογραφή του καταναλωτή (των καταναλωτών) (μόνο σε περίπτωση κοινοποίησης σε χαρτί)
-
Ημερομηνία

(*) Διαγράφεται κατά περίπτωση.