Πολιτική απορρήτου

Η παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων σας ενημερώνει για τον τύπο, το πεδίο εφαρμογής και τον σκοπό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων (εφεξής "δεδομένα") στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής μας προσφοράς και των ιστότοπων, των λειτουργιών και του περιεχομένου που συνδέονται με αυτήν, καθώς και των εξωτερικών ηλεκτρονικών παρουσιών, όπως τα προφίλ μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. (εφεξής αναφερόμενα συλλογικά ως "ηλεκτρονική προσφορά"). Όσον αφορά τους όρους που χρησιμοποιούνται, όπως "επεξεργασία" ή "υπεύθυνος επεξεργασίας", παραπέμπουμε στους ορισμούς του άρθρου 4 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ).

Υπεύθυνη
Mecosmeo
Παντελής Εξάρχου
Raiffeisenstr. 2 / D2
63110 Rodgau

Τηλ: 06106/6391641
Φαξ: 06106/6391640
email: info@mecosmeo.com

Τύποι δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία:
- Δεδομένα απογραφής (π.χ. ονόματα, διευθύνσεις).
- Στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αριθμοί τηλεφώνου).
- Δεδομένα περιεχομένου (π.χ. εισαγωγή κειμένου, φωτογραφίες, βίντεο).
- Δεδομένα χρήσης (π.χ. επισκέψεις σε ιστότοπους, ενδιαφέρον για το περιεχόμενο, χρόνοι πρόσβασης).
- Μετα/επικοινωνιακά δεδομένα (π.χ. πληροφορίες συσκευής, διευθύνσεις IP).

Σκοπός της επεξεργασίας
- Παροχή της ηλεκτρονικής προσφοράς, των λειτουργιών και του περιεχομένου της.
- Ανταπόκριση σε αιτήματα επικοινωνίας και επικοινωνία με τους χρήστες.
- Μέτρα ασφαλείας.
- Μέτρηση εμβέλειας/marketing

Χρησιμοποιούμενη ορολογία
Ως "δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα" νοείται κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο (εφεξής "υποκείμενο των δεδομένων")- ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο που μπορεί να ταυτοποιηθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως με αναφορά σε αναγνωριστικό στοιχείο, όπως όνομα, αριθμό ταυτότητας, δεδομένα θέσης, επιγραμμικό αναγνωριστικό (π.χ. cookie) ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που σχετίζονται με τη φυσική, φυσιολογική, γενετική, ψυχική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

"Επεξεργασία": κάθε πράξη ή σύνολο πράξεων που εκτελείται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε με αυτόματο τρόπο είτε όχι. Ο όρος είναι ευρύς και καλύπτει ουσιαστικά κάθε χειρισμό δεδομένων.

Ως "υπεύθυνος επεξεργασίας" νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που καθορίζει μόνος του ή από κοινού με άλλους τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Σχετικές νομικές βάσεις
Σύμφωνα με το άρθρο 13 DSGVO, σας ενημερώνουμε για τη νομική βάση της επεξεργασίας των δεδομένων μας. Εάν η νομική βάση δεν αναφέρεται στην πολιτική απορρήτου, ισχύουν τα ακόλουθα: Η νομική βάση για την απόκτηση συγκατάθεσης είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) και το άρθρο 7 DSGVO, η νομική βάση για την επεξεργασία προκειμένου να εκπληρώσουμε τις υπηρεσίες μας και να εκτελέσουμε συμβατικά μέτρα και να απαντήσουμε σε ερωτήματα είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) DSGVO, η νομική βάση για την επεξεργασία προκειμένου να εκπληρώσουμε τις νομικές μας υποχρεώσεις είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) DSGVO και η νομική βάση για την επεξεργασία προκειμένου να προστατεύσουμε τα έννομα συμφέροντά μας είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) DSGVO. Σε περίπτωση που ζωτικά συμφέροντα του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου καθιστούν αναγκαία την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ως νομική βάση χρησιμεύει το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο δ) DSGVO.

Μέτρα ασφαλείας
Σας ζητάμε να ενημερώνεστε τακτικά για το περιεχόμενο της δήλωσης προστασίας δεδομένων μας. Προσαρμόζουμε τη δήλωση προστασίας δεδομένων μόλις οι αλλαγές στην επεξεργασία δεδομένων που πραγματοποιούμε το καταστήσουν απαραίτητο. Θα σας ενημερώσουμε μόλις οι αλλαγές απαιτούν πράξη συνεργασίας εκ μέρους σας (π.χ. συγκατάθεση) ή άλλη ατομική ειδοποίηση.

Συνεργασία με επεξεργαστές και τρίτους
Εάν, κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας μας, γνωστοποιούμε δεδομένα σε άλλα πρόσωπα και εταιρείες (εκτελούντες παραγγελίες ή τρίτους), τα διαβιβάζουμε σε αυτούς ή τους παρέχουμε με άλλο τρόπο πρόσβαση στα δεδομένα, αυτό θα γίνει μόνο βάσει νόμιμης άδειας (π.χ. εάν η διαβίβαση των δεδομένων σε τρίτους, όπως σε παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β DSGVO), έχετε συναινέσει, προβλέπεται από νομική υποχρέωση ή βάσει των έννομων συμφερόντων μας (π.χ. όταν χρησιμοποιούμε πράκτορες, web hosts κ.λπ.).

Εάν αναθέτουμε σε τρίτους την επεξεργασία δεδομένων βάσει της λεγόμενης "συμφωνίας επεξεργασίας παραγγελιών", αυτό γίνεται βάσει του άρθρου 28 DSGVO.

Μεταφορές σε τρίτες χώρες
Εάν επεξεργαζόμαστε δεδομένα σε τρίτη χώρα (δηλ. εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)) ή εάν αυτό γίνεται στο πλαίσιο της χρήσης υπηρεσιών τρίτων ή της κοινοποίησης ή διαβίβασης δεδομένων σε τρίτους, αυτό γίνεται μόνο εάν γίνεται για την εκπλήρωση των (προ)συμβατικών μας υποχρεώσεων, βάσει της συγκατάθεσής σας, λόγω νομικής υποχρέωσης ή βάσει των έννομων συμφερόντων μας. Με την επιφύλαξη νομικών ή συμβατικών αδειών, επεξεργαζόμαστε ή επιτρέπουμε την επεξεργασία δεδομένων σε τρίτη χώρα μόνο εάν πληρούνται οι ειδικές απαιτήσεις των άρθρων 44 επ. DSGVO πληρούνται. Αυτό σημαίνει ότι η επεξεργασία πραγματοποιείται, για παράδειγμα, βάσει ειδικών εγγυήσεων, όπως ο επίσημα αναγνωρισμένος προσδιορισμός ενός επιπέδου προστασίας δεδομένων αντίστοιχου με εκείνο της ΕΕ (π.χ. για τις ΗΠΑ μέσω της "Ασπίδας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων") ή η συμμόρφωση με επίσημα αναγνωρισμένες ειδικές συμβατικές υποχρεώσεις (τις λεγόμενες "τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες").

Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε επιβεβαίωση σχετικά με το αν τα εν λόγω δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία και να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα αυτά, καθώς και περαιτέρω πληροφορίες και αντίγραφο των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 15 DSGVO.

Έχετε το δικαίωμα σύμφωνα με. Άρθρο 16 του ΓΚΠΔ, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να συμπληρωθούν τα δεδομένα που σας αφορούν ή να διορθωθούν τα ανακριβή δεδομένα που σας αφορούν.

Σύμφωνα με το άρθρο 17 του ΓΚΠΔ, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των σχετικών δεδομένων χωρίς καθυστέρηση ή, εναλλακτικά, να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 18 του ΓΚΠΔ.

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να λάβετε τα δεδομένα που σας αφορούν και τα οποία μας έχετε παράσχει σύμφωνα με το άρθρο 20 του ΓΚΠΔ και να ζητήσετε τη διαβίβασή τους σε άλλους υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων.

Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή σύμφωνα με το άρθρο 77 DSGVO.

Δικαίωμα υπαναχώρησης
Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε κάθε συγκατάθεση που έχετε δώσει σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 DSGVO με ισχύ για το μέλλον.

Δικαίωμα ένστασης
Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αντιταχθείτε στη μελλοντική επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν σύμφωνα με το άρθρο 21 DSGVO. Η αντίρρηση μπορεί να ασκηθεί ιδίως κατά της επεξεργασίας για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης.

Cookies και δικαίωμα εναντίωσης στην άμεση διαφήμιση
Τα "cookies" είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύονται στους υπολογιστές των χρηστών. Στα cookies μπορούν να αποθηκευτούν διάφορες πληροφορίες. Ένα cookie χρησιμοποιείται κυρίως για την αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με έναν χρήστη (ή τη συσκευή στην οποία είναι αποθηκευμένο το cookie) κατά τη διάρκεια ή μετά την επίσκεψή του σε μια διαδικτυακή προσφορά. Τα προσωρινά cookies, ή "cookies συνόδου" ή "παροδικά cookies", είναι cookies που διαγράφονται αφού ο χρήστης εγκαταλείψει μια διαδικτυακή προσφορά και κλείσει το πρόγραμμα περιήγησής του. Το περιεχόμενο ενός καλαθιού αγορών σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα ή μια εμπλοκή σύνδεσης, για παράδειγμα, μπορεί να αποθηκευτεί σε ένα τέτοιο cookie. Τα cookies που παραμένουν αποθηκευμένα ακόμη και μετά το κλείσιμο του προγράμματος περιήγησης αναφέρονται ως "μόνιμα" ή "επίμονα". Για παράδειγμα, η κατάσταση σύνδεσης μπορεί να αποθηκευτεί εάν οι χρήστες τις επισκέπτονται μετά από αρκετές ημέρες. Ομοίως, τα ενδιαφέροντα των χρηστών μπορούν να αποθηκευτούν σε ένα τέτοιο cookie, το οποίο χρησιμοποιείται για σκοπούς μέτρησης εύρους ή μάρκετινγκ. Τα "cookies τρίτου μέρους" είναι cookies που προσφέρονται από παρόχους άλλους από τον υπεύθυνο που διαχειρίζεται την ηλεκτρονική προσφορά (διαφορετικά, εάν πρόκειται μόνο για τα δικά του cookies, αναφέρονται ως "cookies πρώτου μέρους").

Ενδέχεται να χρησιμοποιούμε προσωρινά και μόνιμα cookies και θα το εξηγήσουμε αυτό στην πολιτική απορρήτου μας.

Εάν οι χρήστες δεν επιθυμούν να αποθηκεύονται cookies στον υπολογιστή τους, τους ζητείται να απενεργοποιήσουν την αντίστοιχη επιλογή στις ρυθμίσεις συστήματος του προγράμματος περιήγησής τους. Τα αποθηκευμένα cookies μπορούν να διαγραφούν στις ρυθμίσεις συστήματος του προγράμματος περιήγησης. Ο αποκλεισμός των cookies μπορεί να οδηγήσει σε λειτουργικούς περιορισμούς αυτής της διαδικτυακής προσφοράς.

Μια γενική αντίρρηση για τη χρήση cookies για σκοπούς διαδικτυακού μάρκετινγκ μπορεί να δηλωθεί για μεγάλο αριθμό υπηρεσιών, ιδίως στην περίπτωση της παρακολούθησης, μέσω του αμερικανικού ιστότοπου http://www.aboutads.info/choices/ ή του ιστότοπου της ΕΕ http://www.youronlinechoices.com/. Επιπλέον, η αποθήκευση των cookies μπορεί να επιτευχθεί με την απενεργοποίησή τους στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης. Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλες οι λειτουργίες αυτής της ηλεκτρονικής προσφοράς.

Διαγραφή δεδομένων
Τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε θα διαγραφούν ή θα περιοριστεί η επεξεργασία τους σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 DSGVO. Εκτός εάν αναφέρεται ρητά στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας δήλωσης προστασίας δεδομένων, τα δεδομένα που αποθηκεύουμε θα διαγραφούν μόλις δεν απαιτούνται πλέον για τον προβλεπόμενο σκοπό τους και η διαγραφή δεν έρχεται σε αντίθεση με τυχόν νόμιμες υποχρεώσεις διατήρησης. Εάν τα δεδομένα δεν διαγραφούν επειδή απαιτούνται για άλλους και νομικά επιτρεπτούς σκοπούς, η επεξεργασία τους θα περιοριστεί. Δηλαδή, τα δεδομένα μπλοκάρονται και δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία για άλλους σκοπούς. Αυτό ισχύει, για παράδειγμα, για δεδομένα που πρέπει να διατηρηθούν για λόγους εμπορικής ή φορολογικής νομοθεσίας.

Σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις στη Γερμανία, η αποθήκευση γίνεται ιδίως για 6 έτη σύμφωνα με το άρθρο 257 παράγραφος 1 HGB (εμπορικά βιβλία, απογραφές, ισοζύγια έναρξης, ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, εμπορικές επιστολές, λογιστικά παραστατικά κ.λπ.) καθώς και για 10 έτη σύμφωνα με το άρθρο 147 παράγραφος 1 AO (βιβλία, αρχεία, εκθέσεις διαχείρισης, λογιστικά παραστατικά, εμπορικές και επιχειρηματικές επιστολές, έγγραφα σχετικά με τη φορολογία κ.λπ.)

Σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις στην Αυστρία, η αποθήκευση πραγματοποιείται ιδίως για 7 έτη σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 1 BAO (λογιστικά αρχεία, παραστατικά/τιμολόγια, λογαριασμοί, αποδείξεις, επαγγελματικά έγγραφα, κατάσταση εσόδων και εξόδων κ.λπ.), για 22 έτη σε σχέση με ακίνητα και για 10 έτη για αρχεία σε σχέση με ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες, τηλεπικοινωνίες, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές υπηρεσίες που παρέχονται σε μη επιχειρηματίες σε κράτη μέλη της ΕΕ και για τις οποίες ζητείται η υπηρεσία μίνι-μικρής στάσης (MOSS).

Φιλοξενία
Οι υπηρεσίες φιλοξενίας που χρησιμοποιούμε χρησιμεύουν για την παροχή των ακόλουθων υπηρεσιών: Υπηρεσίες υποδομής και πλατφόρμας, υπολογιστική χωρητικότητα, αποθηκευτικός χώρος και υπηρεσίες βάσεων δεδομένων, υπηρεσίες ασφαλείας και υπηρεσίες τεχνικής συντήρησης, τις οποίες χρησιμοποιούμε για τους σκοπούς της λειτουργίας αυτής της διαδικτυακής προσφοράς.

Με τον τρόπο αυτό, εμείς ή ο πάροχος φιλοξενίας επεξεργαζόμαστε δεδομένα απογραφής, δεδομένα επικοινωνίας, δεδομένα περιεχομένου, δεδομένα σύμβασης, δεδομένα χρήσης, μεταδεδομένα και δεδομένα επικοινωνίας πελατών, ενδιαφερομένων και επισκεπτών αυτής της ηλεκτρονικής προσφοράς βάσει των έννομων συμφερόντων μας για την αποτελεσματική και ασφαλή παροχή αυτής της ηλεκτρονικής προσφοράς σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) DSGVO σε συνδυασμό με το άρθρο 28 DSGVO (σύναψη συμφωνίας επεξεργασίας σύμβασης). Άρθρο 28 DSGVO (σύναψη συμφωνίας επεξεργασίας παραγγελίας).

Συλλογή δεδομένων πρόσβασης και αρχείων καταγραφής
Εμείς, ή μάλλον ο πάροχος φιλοξενίας μας, συλλέγουμε δεδομένα βάσει των νόμιμων συμφερόντων μας κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ). DSGVO, συλλέγουμε δεδομένα σχετικά με κάθε πρόσβαση στον διακομιστή στον οποίο βρίσκεται αυτή η υπηρεσία (τα λεγόμενα αρχεία καταγραφής διακομιστή). Τα δεδομένα πρόσβασης περιλαμβάνουν το όνομα του ιστότοπου στον οποίο έγινε η πρόσβαση, το αρχείο, την ημερομηνία και την ώρα πρόσβασης, την ποσότητα των δεδομένων που μεταφέρθηκαν, την ειδοποίηση για την επιτυχή πρόσβαση, τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησης, το λειτουργικό σύστημα του χρήστη, τη διεύθυνση URL παραπομπής (τη σελίδα που επισκέφθηκε προηγουμένως), τη διεύθυνση IP και τον πάροχο που υπέβαλε την αίτηση.

Οι πληροφορίες του αρχείου καταγραφής αποθηκεύονται για λόγους ασφαλείας (π.χ. για τη διαλεύκανση πράξεων κατάχρησης ή απάτης) για μέγιστο διάστημα 7 ημερών και στη συνέχεια διαγράφονται. Δεδομένα των οποίων η περαιτέρω αποθήκευση απαιτείται για αποδεικτικούς σκοπούς εξαιρούνται από τη διαγραφή μέχρι να διαλευκανθεί οριστικά το αντίστοιχο περιστατικό.

Επεξεργασία παραγγελιών στο ηλεκτρονικό κατάστημα και στο λογαριασμό πελατών
Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα των πελατών μας στο πλαίσιο των διαδικασιών παραγγελίας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, προκειμένου να τους επιτρέψουμε να επιλέξουν και να παραγγείλουν τα επιλεγμένα προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς και την πληρωμή και την παράδοσή τους ή την εκτέλεσή τους.

Τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία περιλαμβάνουν δεδομένα απογραφής, δεδομένα επικοινωνίας, δεδομένα συμβάσεων, δεδομένα πληρωμών και τα πρόσωπα που επηρεάζονται από την επεξεργασία περιλαμβάνουν τους πελάτες μας, τα ενδιαφερόμενα μέρη και άλλους επιχειρηματικούς εταίρους. Η επεξεργασία πραγματοποιείται με σκοπό την παροχή συμβατικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της λειτουργίας ενός ηλεκτρονικού καταστήματος, της τιμολόγησης, της παράδοσης και της εξυπηρέτησης πελατών. Χρησιμοποιούμε cookies συνεδρίας για την αποθήκευση των περιεχομένων του καλαθιού αγορών και μόνιμα cookies για την αποθήκευση της κατάστασης σύνδεσης.

Η επεξεργασία πραγματοποιείται βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο β (εκτέλεση συναλλαγών παραγγελίας) και γ (νομικά απαιτούμενη αρχειοθέτηση) DSGVO. Στο πλαίσιο αυτό, οι πληροφορίες που χαρακτηρίζονται ως απαιτούμενες είναι απαραίτητες για την αιτιολόγηση και την εκτέλεση της σύμβασης. Αποκαλύπτουμε τα δεδομένα σε τρίτους μόνο στο πλαίσιο της παράδοσης, της πληρωμής ή στο πλαίσιο νομικών αδειών και υποχρεώσεων έναντι νομικών συμβούλων και αρχών. Τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία σε τρίτες χώρες μόνο εάν αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση της σύμβασης (π.χ. κατόπιν αιτήματος του πελάτη για παράδοση ή πληρωμή).

Οι χρήστες μπορούν προαιρετικά να δημιουργήσουν έναν λογαριασμό χρήστη, στον οποίο μπορούν να βλέπουν ιδίως τις παραγγελίες τους. Κατά τη διαδικασία εγγραφής, οι χρήστες λαμβάνουν τις απαιτούμενες υποχρεωτικές πληροφορίες. Οι λογαριασμοί χρηστών δεν είναι δημόσιοι και δεν μπορούν να ευρετηριαστούν από τις μηχανές αναζήτησης. Εάν οι χρήστες έχουν ακυρώσει τον λογαριασμό τους, τα δεδομένα τους σχετικά με τον λογαριασμό χρήστη θα διαγραφούν, με την επιφύλαξη ότι η διατήρησή τους είναι απαραίτητη για λόγους εμπορικής ή φορολογικής νομοθεσίας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) DSGVO. Οι πληροφορίες στο λογαριασμό του πελάτη παραμένουν μέχρι τη διαγραφή τους με επακόλουθη αρχειοθέτηση σε περίπτωση νομικής υποχρέωσης. Είναι ευθύνη των χρηστών να αποθηκεύουν τα δεδομένα τους σε περίπτωση καταγγελίας πριν από τη λήξη της σύμβασης.

Στο πλαίσιο της εγγραφής και των ανανεωμένων συνδέσεων, καθώς και της χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μας, αποθηκεύουμε τη διεύθυνση IP και την ώρα της αντίστοιχης ενέργειας του χρήστη. Η αποθήκευση βασίζεται στα νόμιμα συμφέροντά μας καθώς και στα συμφέροντα των χρηστών για την προστασία από κακή χρήση και άλλη μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Τα δεδομένα αυτά δεν διαβιβάζονται σε τρίτους, εκτός εάν είναι απαραίτητο για την άσκηση των αξιώσεών μας ή υπάρχει νομική υποχρέωση να το πράξουμε σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) DSGVO.

Η διαγραφή πραγματοποιείται μετά τη λήξη της νομικής εγγύησης και των συγκρίσιμων υποχρεώσεων, η αναγκαιότητα διατήρησης των δεδομένων επανεξετάζεται κάθε τρία χρόνια- στην περίπτωση των νομικών υποχρεώσεων αρχειοθέτησης, η διαγραφή πραγματοποιείται μετά τη λήξη τους (τέλος της υποχρέωσης διατήρησης του εμπορικού δικαίου (6 έτη) και του φορολογικού δικαίου (10 έτη)).

Διοίκηση, οικονομική λογιστική, οργάνωση γραφείου, διαχείριση επαφών
Επεξεργαζόμαστε δεδομένα στο πλαίσιο των διοικητικών καθηκόντων και της οργάνωσης των δραστηριοτήτων μας, της οικονομικής λογιστικής και της συμμόρφωσης με τις νομικές υποχρεώσεις, όπως η αρχειοθέτηση. Με τον τρόπο αυτό, επεξεργαζόμαστε τα ίδια δεδομένα που επεξεργαζόμαστε στο πλαίσιο της παροχής των συμβατικών υπηρεσιών μας. Οι βάσεις επεξεργασίας είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ). DSGVO, άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ). DSGVO. Η επεξεργασία επηρεάζει τους πελάτες, τα ενδιαφερόμενα μέρη, τους επιχειρηματικούς εταίρους και τους επισκέπτες του δικτυακού τόπου. Ο σκοπός και το συμφέρον μας για την επεξεργασία έγκειται στη διοίκηση, την οικονομική λογιστική, την οργάνωση γραφείου, την αρχειοθέτηση δεδομένων, δηλαδή καθήκοντα που εξυπηρετούν τη διατήρηση των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων, την εκτέλεση των καθηκόντων μας και την παροχή των υπηρεσιών μας. Η διαγραφή των δεδομένων όσον αφορά τις συμβατικές υπηρεσίες και τη συμβατική επικοινωνία αντιστοιχεί στις πληροφορίες που παρέχονται σε αυτές τις δραστηριότητες επεξεργασίας.

Αποκαλύπτουμε ή διαβιβάζουμε δεδομένα στις φορολογικές αρχές, σε συμβούλους, όπως φορολογικούς συμβούλους ή ελεγκτές, καθώς και σε άλλα γραφεία αμοιβών και παρόχους υπηρεσιών πληρωμών.

Επιπλέον, αποθηκεύουμε πληροφορίες σχετικά με προμηθευτές, διοργανωτές και άλλους επιχειρηματικούς εταίρους με βάση τα επιχειρηματικά μας συμφέροντα, π.χ. με σκοπό να επικοινωνήσουμε μαζί τους σε μεταγενέστερη ημερομηνία. Τα δεδομένα αυτά, τα περισσότερα από τα οποία σχετίζονται με την εταιρεία, αποθηκεύονται μόνιμα.

Λειτουργία εγγραφής
Οι χρήστες μπορούν προαιρετικά να δημιουργήσουν έναν λογαριασμό χρήστη. Στο πλαίσιο της εγγραφής, τα απαιτούμενα υποχρεωτικά δεδομένα θα παρέχονται στους χρήστες. Τα δεδομένα που εισάγονται κατά την εγγραφή χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της χρήσης της προσφοράς. Οι χρήστες ενδέχεται να ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για πληροφορίες σχετικές με την προσφορά ή την εγγραφή, όπως αλλαγές στο πεδίο εφαρμογής της προσφοράς ή τεχνικές περιστάσεις. Εάν οι χρήστες έχουν ακυρώσει τον λογαριασμό τους, τα δεδομένα τους που σχετίζονται με τον λογαριασμό χρήστη θα διαγραφούν, με την επιφύλαξη ότι η διατήρησή τους είναι απαραίτητη για λόγους εμπορικής ή φορολογικής νομοθεσίας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) DSGVO. Είναι ευθύνη των χρηστών να αποθηκεύουν τα δεδομένα τους σε περίπτωση καταγγελίας πριν από τη λήξη της σύμβασης. Έχουμε το δικαίωμα να διαγράψουμε αμετάκλητα όλα τα δεδομένα χρήστη που έχουν αποθηκευτεί κατά τη διάρκεια της σύμβασης.

Στο πλαίσιο της χρήσης των λειτουργιών εγγραφής και σύνδεσης, καθώς και της χρήσης του λογαριασμού χρήστη, αποθηκεύουμε τη διεύθυνση IP και την ώρα της αντίστοιχης ενέργειας του χρήστη. Η αποθήκευση βασίζεται στα νόμιμα συμφέροντά μας καθώς και στα συμφέροντα των χρηστών για την προστασία από κακή χρήση και άλλη μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Κατ' αρχήν, τα δεδομένα αυτά δεν διαβιβάζονται σε τρίτους, εκτός εάν είναι απαραίτητο για την άσκηση των αξιώσεών μας ή υπάρχει νομική υποχρέωση να το πράξουμε σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) DSGVO. Οι διευθύνσεις IP ανωνυμοποιούνται ή διαγράφονται το αργότερο μετά από 7 ημέρες.

Επικοινωνία
Όταν επικοινωνείτε μαζί μας (π.χ. μέσω φόρμας επικοινωνίας, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου ή μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης), τα στοιχεία του χρήστη υποβάλλονται σε επεξεργασία με σκοπό τη διεκπεραίωση του αιτήματος επικοινωνίας και την επεξεργασία του σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) DSGVO. Τα στοιχεία του χρήστη μπορεί να αποθηκεύονται σε ένα σύστημα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων ("σύστημα CRM") ή σε έναν ανάλογο οργανισμό έρευνας.

Διαγράφουμε τα αιτήματα εάν δεν είναι πλέον απαραίτητα. Επανεξετάζουμε την αναγκαιότητα κάθε δύο χρόνια- επιπλέον, ισχύουν οι νομικές υποχρεώσεις αρχειοθέτησης.

Σχόλια και συνεισφορές
Όταν οι χρήστες αφήνουν σχόλια ή άλλες συνεισφορές, οι διευθύνσεις IP τους ενδέχεται να αποθηκεύονται για 7 ημέρες βάσει των νόμιμων συμφερόντων μας, όπως ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ). Τα DSGVO αποθηκεύονται για 7 ημέρες. Αυτό γίνεται για την ασφάλειά μας σε περίπτωση που κάποιος αφήσει παράνομο περιεχόμενο σε σχόλια και αναρτήσεις (προσβολές, απαγορευμένη πολιτική προπαγάνδα κ.λπ.). Σε αυτή την περίπτωση, μπορούμε να διωχθούμε εμείς οι ίδιοι για το σχόλιο ή την ανάρτηση και ως εκ τούτου ενδιαφερόμαστε για την ταυτότητα του συντάκτη.

Επιπλέον, διατηρούμε το δικαίωμα, βάσει των νόμιμων συμφερόντων μας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ). DSGVO, για την επεξεργασία των δεδομένων του χρήστη με σκοπό την ανίχνευση ανεπιθύμητης αλληλογραφίας.

Ενημερωτικό δελτίο
Με τις ακόλουθες πληροφορίες, σας ενημερώνουμε για το περιεχόμενο του ενημερωτικού μας δελτίου, καθώς και για τη διαδικασία εγγραφής, αποστολής και στατιστικής αξιολόγησης και για τα δικαιώματά σας για αντιρρήσεις. Με την εγγραφή σας στο ενημερωτικό μας δελτίο, συμφωνείτε να το λαμβάνετε και να συμφωνείτε με τις διαδικασίες που περιγράφονται.
Περιεχόμενο ενημερωτικών δελτίων: Αποστέλλουμε ενημερωτικά δελτία, ηλεκτρονικά μηνύματα και άλλες ηλεκτρονικές ειδοποιήσεις με διαφημιστικές πληροφορίες (εφεξής "ενημερωτικά δελτία") μόνο με τη συγκατάθεση των παραληπτών ή με νόμιμη άδεια. Εφόσον το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου περιγράφεται συγκεκριμένα κατά την εγγραφή, είναι καθοριστικό για τη συγκατάθεση του χρήστη. Εκτός από αυτό, τα ενημερωτικά μας δελτία περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες μας και εμάς.
Διπλό opt-in και καταγραφή: Η εγγραφή για το ενημερωτικό μας δελτίο γίνεται με τη λεγόμενη διαδικασία διπλού opt-in. Αυτό σημαίνει ότι μετά την εγγραφή σας θα λάβετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο οποίο θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε την εγγραφή σας. Αυτή η επιβεβαίωση είναι απαραίτητη για να μην μπορεί κανείς να εγγραφεί με άλλες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι εγγραφές για το ενημερωτικό δελτίο καταγράφονται προκειμένου να είναι δυνατή η απόδειξη της διαδικασίας εγγραφής σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις. Αυτό περιλαμβάνει την αποθήκευση του χρόνου εγγραφής και επιβεβαίωσης, καθώς και της διεύθυνσης IP. Οι αλλαγές στα δεδομένα σας που είναι αποθηκευμένα στον πάροχο υπηρεσιών αποστολής καταγράφονται επίσης.

Δεδομένα εγγραφής: Για να εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο, αρκεί να εισάγετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Προαιρετικά, σας ζητάμε να εισάγετε ένα όνομα για τον σκοπό της προσωπικής διεύθυνσης στο ενημερωτικό δελτίο.

Γερμανία: Το ενημερωτικό δελτίο αποστέλλεται και η επιτυχία του μετράται βάσει της συγκατάθεσης των παραληπτών σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α), το άρθρο 7 DSGVO σε συνδυασμό με το άρθρο 7 παράγραφος 2 αριθ. 3 UWG ή βάσει της νόμιμης άδειας σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 UWG.

Η καταγραφή της διαδικασίας εγγραφής βασίζεται στα έννομα συμφέροντά μας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) DSGVO. Μας ενδιαφέρει η χρήση ενός εύχρηστου και ασφαλούς συστήματος ενημερωτικών δελτίων που εξυπηρετεί τα επιχειρηματικά μας συμφέροντα καθώς και τις προσδοκίες των χρηστών και μας επιτρέπει επίσης να αποδείξουμε τη συγκατάθεσή τους.

Ακύρωση/ανάκληση - Μπορείτε να ακυρώσετε τη λήψη του ενημερωτικού μας δελτίου ανά πάσα στιγμή, δηλαδή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας. Θα βρείτε έναν σύνδεσμο για να ακυρώσετε το ενημερωτικό δελτίο στο τέλος κάθε ενημερωτικού δελτίου. Μπορούμε να αποθηκεύσουμε τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δεν έχουν εγγραφεί για έως και τρία έτη με βάση τα νόμιμα συμφέροντά μας πριν τις διαγράψουμε, προκειμένου να μπορούμε να αποδείξουμε τη συγκατάθεση που δόθηκε προηγουμένως. Η επεξεργασία αυτών των δεδομένων περιορίζεται στον σκοπό της πιθανής υπεράσπισης έναντι αξιώσεων. Ένα ατομικό αίτημα διαγραφής είναι δυνατό ανά πάσα στιγμή, υπό την προϋπόθεση ότι επιβεβαιώνεται ταυτόχρονα η προηγούμενη ύπαρξη συγκατάθεσης.

Ενημερωτικό δελτίο - Πάροχος υπηρεσιών αποστολής
Το ενημερωτικό δελτίο αποστέλλεται μέσω του παρόχου υπηρεσιών αποστολής Newsletter2Go. Μπορείτε να δείτε τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων του παρόχου υπηρεσιών αποστολής εδώ: https://www.newsletter2go.de/datenschutz. Ο πάροχος υπηρεσιών αποστολής χρησιμοποιείται βάσει των νόμιμων συμφερόντων μας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ DSGVO και μιας συμφωνίας επεξεργασίας παραγγελιών σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 3 εδάφιο 1 DSGVO.

Ο πάροχος υπηρεσιών αποστολής μπορεί να χρησιμοποιεί τα δεδομένα των παραληπτών σε ψευδώνυμη μορφή, δηλαδή χωρίς να τα αποδίδει σε χρήστη, για τη βελτιστοποίηση ή τη βελτίωση των δικών του υπηρεσιών, π.χ. για την τεχνική βελτιστοποίηση της αποστολής και της παρουσίασης του ενημερωτικού δελτίου ή για στατιστικούς σκοπούς. Ωστόσο, ο πάροχος υπηρεσιών αποστολής δεν χρησιμοποιεί τα δεδομένα των παραληπτών του ενημερωτικού μας δελτίου για να τους γράφει ο ίδιος ή να τα διαβιβάζει σε τρίτους.

Ενημερωτικό δελτίο - Μέτρηση επιτυχίας
Τα ενημερωτικά δελτία περιέχουν ένα λεγόμενο "web beacon", δηλαδή ένα αρχείο μεγέθους pixel, το οποίο ανακτάται από τον διακομιστή μας όταν ανοίγει το ενημερωτικό δελτίο ή, εάν χρησιμοποιούμε έναν πάροχο υπηρεσιών αποστολής, από τον διακομιστή του. Στο πλαίσιο αυτής της ανάκτησης, συλλέγονται αρχικά τεχνικές πληροφορίες, όπως πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης και το σύστημά σας, καθώς και η διεύθυνση IP σας και ο χρόνος της ανάκτησης.

Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται για την τεχνική βελτίωση των υπηρεσιών με βάση τα τεχνικά δεδομένα ή τις ομάδες-στόχους και τη συμπεριφορά ανάγνωσής τους με βάση τις τοποθεσίες ανάκτησης (οι οποίες μπορούν να προσδιοριστούν με τη βοήθεια της διεύθυνσης IP) ή τους χρόνους πρόσβασης. Οι στατιστικές έρευνες περιλαμβάνουν επίσης τον προσδιορισμό του κατά πόσον τα ενημερωτικά δελτία ανοίγουν, πότε ανοίγουν και σε ποιους συνδέσμους κάνουν κλικ. Για τεχνικούς λόγους, οι πληροφορίες αυτές μπορούν να αντιστοιχιστούν στους μεμονωμένους παραλήπτες του ενημερωτικού δελτίου. Ωστόσο, δεν είναι στις προθέσεις μας ούτε, εάν χρησιμοποιείται, του παρόχου υπηρεσιών αποστολής να παρακολουθούμε μεμονωμένους χρήστες. Οι αναλύσεις μας βοηθούν πολύ περισσότερο να αναγνωρίσουμε τις αναγνωστικές συνήθειες των χρηστών μας και να προσαρμόσουμε το περιεχόμενό μας σε αυτές ή να στείλουμε διαφορετικό περιεχόμενο ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των χρηστών μας.

Διαδικτυακή παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Διατηρούμε διαδικτυακές παρουσίες σε κοινωνικά δίκτυα και πλατφόρμες για να μπορούμε να επικοινωνούμε με τους πελάτες, τους ενδιαφερόμενους και τους χρήστες που δραστηριοποιούνται εκεί και να τους ενημερώνουμε για τις υπηρεσίες μας. Κατά την κλήση των αντίστοιχων δικτύων και πλατφορμών, ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις και οι οδηγίες επεξεργασίας δεδομένων των αντίστοιχων διαχειριστών τους.

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στην πολιτική απορρήτου μας, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα των χρηστών εάν επικοινωνούν μαζί μας στα κοινωνικά δίκτυα και τις πλατφόρμες, π.χ. γράφουν αναρτήσεις στις διαδικτυακές μας παρουσίες ή μας στέλνουν μηνύματα.

Ενσωμάτωση υπηρεσιών και περιεχομένου τρίτων
Στο πλαίσιο της διαδικτυακής μας προσφοράς, χρησιμοποιούμε περιεχόμενο ή προσφορές υπηρεσιών τρίτων παρόχων βάσει των έννομων συμφερόντων μας (δηλ. ενδιαφέρον για την ανάλυση, τη βελτιστοποίηση και την οικονομική λειτουργία της διαδικτυακής μας προσφοράς κατά την έννοια του άρθρου 6 παρ. 1 στοιχ. στ. DSGVO) περιεχόμενο ή προσφορές υπηρεσιών από τρίτους παρόχους προκειμένου να ενσωματώσουν το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες τους, όπως βίντεο ή γραμματοσειρές (εφεξής αναφερόμενα ενιαία ως "περιεχόμενο").

Αυτό προϋποθέτει πάντα ότι οι τρίτοι πάροχοι αυτού του περιεχομένου γνωρίζουν τη διεύθυνση IP του χρήστη, καθώς χωρίς τη διεύθυνση IP δεν θα μπορούσαν να στείλουν το περιεχόμενο στο πρόγραμμα περιήγησης. Η διεύθυνση IP είναι επομένως απαραίτητη για την εμφάνιση αυτού του περιεχομένου. Προσπαθούμε να χρησιμοποιούμε μόνο περιεχόμενο του οποίου οι αντίστοιχοι πάροχοι χρησιμοποιούν τη διεύθυνση IP μόνο για την παράδοση του περιεχομένου. Οι τρίτοι πάροχοι ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιούν τα λεγόμενα pixel tags (αόρατα γραφικά, γνωστά και ως "web beacons") για στατιστικούς σκοπούς ή σκοπούς μάρκετινγκ. Τα "pixel tags" μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση πληροφοριών όπως η επισκεψιμότητα στις σελίδες αυτού του ιστότοπου. Οι ψευδώνυμες πληροφορίες μπορεί επίσης να αποθηκεύονται σε cookies στη συσκευή του χρήστη και μπορεί να περιέχουν, μεταξύ άλλων, τεχνικές πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης και το λειτουργικό σύστημα, τους ιστότοπους παραπομπής, τον χρόνο επίσκεψης και άλλες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της διαδικτυακής μας προσφοράς, καθώς και να συνδέονται με τέτοιες πληροφορίες από άλλες πηγές.

Γραμματοσειρές Google
Ενσωματώνουμε τις γραμματοσειρές ("Google Fonts") του παρόχου Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ. Πολιτική απορρήτου: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Χρήση των Social Plugins του Facebook
Χρησιμοποιούμε πρόσθετα κοινωνικής δικτύωσης ("πρόσθετα") του κοινωνικού δικτύου facebook.com, το οποίο διαχειρίζεται η Facebook Ireland Ltd. DSGVO) κοινωνικών plugins ("plugins") του κοινωνικού δικτύου facebook.com, το οποίο διαχειρίζεται η Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland ("Facebook"). Τα πρόσθετα μπορούν να εμφανίζουν στοιχεία αλληλεπίδρασης ή περιεχόμενο (π.χ. βίντεο, γραφικά ή συνεισφορές κειμένου) και είναι αναγνωρίσιμα από ένα από τα λογότυπα του Facebook (λευκό "f" σε μπλε πλακίδιο, τους όρους "Like", "Μου αρέσει" ή ένα σύμβολο "thumbs up") ή φέρουν την προσθήκη "Facebook Social Plugin". Ο κατάλογος και η εμφάνιση των κοινωνικών πρόσθετων του Facebook μπορούν να προβληθούν εδώ: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Το Facebook είναι πιστοποιημένο στο πλαίσιο της Συμφωνίας Ασπίδας Προστασίας Απορρήτου και προσφέρει έτσι εγγύηση συμμόρφωσης με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Όταν ένας χρήστης καλεί μια λειτουργία αυτής της διαδικτυακής προσφοράς που περιέχει ένα τέτοιο πρόσθετο, η συσκευή του εγκαθιστά απευθείας σύνδεση με τους διακομιστές του Facebook. Το περιεχόμενο του πρόσθετου μεταδίδεται από το Facebook απευθείας στη συσκευή του χρήστη και ενσωματώνεται στην ηλεκτρονική προσφορά του τελευταίου. Κατά τη διαδικασία αυτή, μπορούν να δημιουργηθούν προφίλ χρηστών από τα επεξεργασμένα δεδομένα. Ως εκ τούτου, δεν έχουμε καμία επιρροή στο εύρος των δεδομένων που συλλέγει το Facebook με τη βοήθεια αυτού του πρόσθετου και, ως εκ τούτου, ενημερώνουμε τους χρήστες σύμφωνα με το επίπεδο γνώσης μας.

Με την ενσωμάτωση των plugins, το Facebook λαμβάνει την πληροφορία ότι ένας χρήστης έχει αποκτήσει πρόσβαση στην αντίστοιχη σελίδα της ηλεκτρονικής προσφοράς. Εάν ο χρήστης είναι συνδεδεμένος στο Facebook, το Facebook μπορεί να αντιστοιχίσει την επίσκεψη στο λογαριασμό του στο Facebook. Εάν οι χρήστες αλληλεπιδρούν με τα πρόσθετα, για παράδειγμα κάνοντας κλικ στο κουμπί Like ή δημοσιεύοντας ένα σχόλιο, οι αντίστοιχες πληροφορίες μεταδίδονται από τη συσκευή τους απευθείας στο Facebook και αποθηκεύονται εκεί. Εάν ένας χρήστης δεν είναι μέλος του Facebook, εξακολουθεί να υπάρχει η πιθανότητα το Facebook να ανακαλύψει και να αποθηκεύσει τη διεύθυνση IP του. Σύμφωνα με το Facebook, μόνο μια ανώνυμη διεύθυνση IP αποθηκεύεται στη Γερμανία.

Ο σκοπός και το πεδίο εφαρμογής της συλλογής δεδομένων και η περαιτέρω επεξεργασία και χρήση των δεδομένων από το Facebook, καθώς και τα σχετικά δικαιώματα και οι επιλογές ρυθμίσεων για την προστασία του απορρήτου των χρηστών, βρίσκονται στην πολιτική απορρήτου του Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Εάν ένας χρήστης είναι μέλος του Facebook και δεν επιθυμεί να συλλέξει το Facebook δεδομένα γι' αυτόν/αυτήν μέσω αυτής της ηλεκτρονικής προσφοράς και να τα συνδέσει με τα δεδομένα μέλους του/της που είναι αποθηκευμένα στο Facebook, πρέπει να αποσυνδεθεί από το Facebook και να διαγράψει τα cookies του/της πριν χρησιμοποιήσει την ηλεκτρονική μας προσφορά. Περαιτέρω ρυθμίσεις και αντιρρήσεις σχετικά με τη χρήση δεδομένων για διαφημιστικούς σκοπούς είναι δυνατές στις ρυθμίσεις του προφίλ στο Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads ή μέσω του ιστότοπου των ΗΠΑ http://www.aboutads.info/choices/ ή του ιστότοπου της ΕΕ http://www.youronlinechoices.com/. Οι ρυθμίσεις δεν εξαρτώνται από την πλατφόρμα, δηλαδή εφαρμόζονται σε όλες τις συσκευές, όπως επιτραπέζιοι υπολογιστές ή κινητές συσκευές.

Twitter
Στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής μας προσφοράς, ενδέχεται να ενσωματωθούν λειτουργίες και περιεχόμενα της υπηρεσίας Twitter, που προσφέρεται από την Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, ΗΠΑ. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει, για παράδειγμα, περιεχόμενο όπως εικόνες, βίντεο ή κείμενα και κουμπιά με τα οποία οι χρήστες μπορούν να ανακοινώσουν ότι τους αρέσει το περιεχόμενο, τους συγγραφείς του περιεχομένου ή να εγγραφούν στις αναρτήσεις μας. Εάν οι χρήστες είναι μέλη της πλατφόρμας Twitter, το Twitter μπορεί να αναθέσει την κλήση του προαναφερθέντος περιεχομένου και των λειτουργιών στο προφίλ του χρήστη εκεί. Το Twitter είναι πιστοποιημένο στο πλαίσιο της Συμφωνίας Ασπίδας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και, ως εκ τούτου, προσφέρει εγγύηση συμμόρφωσης με την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active). Πολιτική απορρήτου: https://twitter.com/de/privacy, Opt-Out: https://twitter.com/personalization.

Pinterest
Στο πλαίσιο της διαδικτυακής μας προσφοράς, ενδέχεται να ενσωματωθούν λειτουργίες και περιεχόμενα της υπηρεσίας Pinterest, που προσφέρεται από την Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, ΗΠΑ. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει, για παράδειγμα, περιεχόμενο όπως εικόνες, βίντεο ή κείμενα και κουμπιά με τα οποία οι χρήστες μπορούν να γνωστοποιήσουν ότι τους αρέσει το περιεχόμενο, τους συγγραφείς του περιεχομένου ή να εγγραφούν στις αναρτήσεις μας. Εάν οι χρήστες είναι μέλη της πλατφόρμας Pinterest, το Pinterest μπορεί να αναθέσει την κλήση του προαναφερθέντος περιεχομένου και των λειτουργιών στο προφίλ του χρήστη εκεί. Πολιτική απορρήτου του Pinterest: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.

Δημιουργήθηκε με το Datenschutz-Generator.de από τον RA Dr. Thomas Schwenke

Πηγή αναφοράς: Αποποίηση ευθυνών από το eRecht24